Tikker

Tikker Tickets keskkonna kasutustingimused

1. ÜLDSÄTTED 1.1 Veebilehel https://www.tikkertickets.ee on Tikker Piletid OÜ (registrikood 11674397, aadress Rauna põik 8, 76506, Saue, Harjumaa) poolt loodud reaalajas töötav internetipõhine kultuuri-, spordi-, meelelahutuse-, festivali- ja muusikasündmuste piletite (edaspidi nimetatud pilet) vahenduskeskkond (edaspidi nimetatud keskkond). 1.2 Keskkonna kasutamisega ja piletite ostmisega kinnitab klient oma nõustumist keskkonna kasutustingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga. 1.3 Kui keskkonna kasutustingimustes toodud säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust. 1.4 Tikker vahendab pileteid kasutajalt kasutajale või müüb neid korraldajate nimel. Keskkonna kaudu pileteid müües ei võta Tikker mingisugust vastutust sündmuse korraldamise, samuti selle kvaliteedi ja vastavuse eest korraldaja poolt teatavaks tehtud sündmuse eelsele teabele ja reklaamilubadustele. 1.5 Kasutaja kinnitab keskkonna kasutamisega, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Tikker ei ole kohustatud neid kontrollima. 1.6 Andmete sisestamisega keskkonda annab isik nõusoleku enda andmete edastamiseks kolmandatele isikutele, kui see on seotud müügiprotsessiga. 1.7 Tikkeril ja korraldajal on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud keskkonna tingimusi, Tikkeri või korraldaja poolt teatavaks tehtud juhiseid või korraldusi sh näiteks kui klient ei ole võimeline ammendavalt tõendama ostu sooritamist. 2. KESKKONNA KASUTAMINE 2.1 Klient on kohustatud sooritama ostud ja muud toimingud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning keskkonnas kuvatud kasutusjuhistele. Klient kohustub iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt antavaid andmeid ning vastutama edastatud esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne ostu sooritamist kuvatakse keskkonnas kõik kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. 2.2 Tikkeril on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud kasutustingimusi või keskkonna juhiseid või ei ole tasunud ostu eest. 2.3 Tikkerist ostetetud piletid kuvatakse “Minu ostud” alalehel. Juhul, kui piletid ei ole laekunud “Minu ostud” alalehele ühe tunni jooksul pärast tasumist, peab klient sellest koheselt Tikkerit informeerima. Samuti on klient kohustatud teatama Tikkerit, kui ilmnevad muud keskkonna kasutamist takistavad vead, vastuolud või häired. 2.4 Klient on keskkonna kasutamisel kohustatud: 2.4.1 tagama kogu tema poolt keskkonda kasutades esitatud informatsiooni õigsuse, kaasa arvatud enda poolt müüki pandud piletite kehtivuse; 2.4.2 mitte panema müüki enda teada olevalt kehtetut või kopeeritud ürituse piletit; 2.4.3 mitte edastama keskkonna kaudu ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni; 2.4.4 mitte kasutama keskkonda spekulatiivsete või ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks; 2.4.5 mitte saatma keskkonna kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad keskkonna kasutamist ja mis võivad keskkonna kasutamise tulemusena salvestuda teiste klientide arvutitesse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida arvutite funktsioneerimist; 2.4.6 mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama keskkonda või selle sisu ja pileteid. 2.4.7 kui sündmus jääb kliendist mitteolenevatel põhjustel ära või on toimunud sündmusega seoses muudatused, siis on müüja kohustatud teavitama ostjat muudatustest ning soovitame tungivalt ostjalt kontrollida enne sündmuse toimumist sündmuse infot. 2.4.8 kui sündmus jääb ära, siis on müüja kohustatud kandma ostjale piletite eest tasutud summa tagasi. 2.5 Kui klient eksib punktis 2.4 välja toodud tingimuste vastu, siis vastutab kehtetu pileti müügi eest klient, mitte Tikker ega sündmuse korraldaja. 3. KESKKONNAS KUVATUD INFORMATSIOON 3.1 Tikker teeb kõik endast sõltuva, et keskkonnas kuvatud informatsioon sündmuste ning piletite müügi tingimuste kohta (sealhulgas, kuid mitte ainult hinnad, kirjeldused või kuupäevad) oleksid vigade ja puudusteta. Keskkond teeb kõik endast sõltuva mis tahes vigade või puuduste kõrvaldamiseks kohe pärast nende avastamist. 4. MAKSETINGIMUSED JA TASUD 4.1 Kliendi poolt keskkonna vahendusel pileti ostmisel on nõutav kogu hinna tasumine. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide Tikkeri ja korraldaja poolt keskkonna kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid. 4.2 Piletite hinnad on keskkonnas esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 4.3 Piletite eest saab tasuda Montonio Finance OÜ vahendusel Eesti panga linkidega. 5. PRETENSIOONIDE ESITAMINE, PILETITE TAGASTUSED JA TARBIJA TAGANEMISÕIGUS 5.1 Palume tähele panna, et Tikkeril ei ole võimalik käsitleda pretensioone, mis puudutavad sündmuse korraldamist või korraldamisega seotud tingimusi, sealhulgas sündmuse ära jäämisega seotud pretensioonid. 5.2 Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal Tikkeriga sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Kliendil ja tarbijal tuleb arvestada, et piletite ostmisel puudub õigus 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada. Võimalus on panna pileti uuesti Tikker keskkonda müüki. 6. KESKKONNA JA SELLE SISU MITTE-SIHTOTSTARBELINE KASUTAMINE 6.1 Keskkonna mitte-sihtotstarbeline kasutamine, reprodutseerimine, muutmine ja avaldamine on keelatud. 6.2 Igasugune tegevus, millega võib kaasneda keskkonna ülekoormamine või häired selle töös, on keelatud ning seda käsitletakse kui õigusvastast rünnet, millest teavitatakse õiguskaitseorganeid. Nimetatud rikkumiste korral lõpetab Tikker ühepoolselt kliendile igasuguse teenuse osutamise. 7. LÕPPSÄTTED 7.1 Tikkeril on õigus kasutustingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende keskkonnas avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti. 7.2 Kliendi ja keskkonna vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule. Vaidlused tarbijatega lahendatakse kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Lubja 4, Tallinn, 10115, telefon +372 620 0100. 7.3 Keskkonna kontaktandmed keskkonna kasutamisega seotud küsimustes: Tikker Piletid OÜ, Rauna põik 8, Saue, 76506, Harjumaa, tere@tikkerpiletid.ee Kasutustingimused kehtivad alates 05.07.2021